حفظ سلامت مديريت به معناي يك جايگاه حاكميتي در خدمت سيستم

يكي از مصاديق به خطر افتادن سلامت يك مديريت ، مدير ضعيف در يك سيستم مي باشد كه اينگونه مديران خود موجب بروز فساد اداري مي شوند . اين مديران به دليل عدم اشراف بر مسائل سازمان و همچنين عدم توانايي در هدايت و كنترل ، خودبه خود مشكل ساز خواهند بود .

 

برخي از ويژگي هاي مديران ضعيف عبارت است از :

-  كم تجربه بودن

-  قدرت انديشي و اقتدار طلبي : در برابر مديران بالاتر از خود مطيع و در برابر پرسنل پايين تر انعطاف ناپذير هستند .

-  چند پيشگي : گرفتن پست ها و مسئوليت هاي مختلف بدون توانايي انجام وظايف محوله ( صرفاً جهت دريافت حقوق كلان و يا اهداف سياسي ) .

-   فقدان اقتدار ، مشروعيت و مقبوليت نزد پرسنل و ارباب رجوع  .

-   عدم انطباق تحصيلات و شغل : مديراني كه رشته تخصصي آنها هيچ سنخيتي با شغل و يا مسئوليت هاي محوله آنها ندارد.

-   فقدان اختيارات و قدرت كافي : عدم واگذاري اختيارات كافي از سوي سطوح بالاترسازمان به مديران مياني ويا عملياتي .

-   فردگرائي و خود محوري : عدم مشاركت ساير پرسنل در تصميم گيري هاي سازماني  .

-   رابطه گرائي : واگذاري مسئوليت هاي مهم به دوستان و آشنايان و يا افراد سفارشي بدون توجه به توانايي و كارآيي آنها.

-  وامدار بودن به ديگران.