Articles

عدم اعتماد بی جا به افراد

 ازدانشجویان عزیز نقاضا می شود :برای ایاب وذهاب خود حتی المقدور ازسرویس های دانشگاه استفاده نمایید.
*از سوارشدن به خودروهایی سواری که برای اولین باراست آنهارا می بینیدپرهیز نمایید.
 *از سوار شدن به خودروهای غیر تاکسی یا تاکسی های بدون کد شناسایی خودداری فرمایید.
*از تردد تنهایی وبی مورددر کنار خیابان وخارج از پیادرو،خیابان های خلوت ومکانهای ناامن بپرهیزید.
*از قبول خوردنی وآشامیدنی وحتی اشیاء از کسانی که آنهارانمی شناسید به شدت پرهیز نمایید.
*با عنایت به اینکه دشمن برای انجام مقاصد خود ،کم کم وبه مرورزمان وبه نرمی  وبا طرح دوستی ودلسوزانه وارد می شود،لذادر موردگرفتن وانتخاب دوست عجله نکرده وحساب شده عمل نمایید.