Articles

هنر بزرگ نه گفتن

برابر تعارفهای دوستانه و تقدیم هدایای بی دلیل ، تشویق به استعمال دخانیات و مواد مخدر در مورد اعمالی که دور از شان و جایگاه شماست ، بی تعارف " نه " بگویید گفتن " نه " شاید باعث شود برخی از دوستتان را از دست بدهید اما هرگز پشیمان نخواهید شد.