Articles

توصیه در برخورد با سارقین و رعایت جوانب احتیاط

در صورتیکه شخصی اسلحه دارد و شما تحت کنترل او نیستید همیشه بدوید
شخص مهاجم تنها به شما شلیک میکند در حالیکه شما یک هدف متحرک هستید
احتمال اینکه تیر به شما بخورد 4 به 100 است. همچنین بیشتر اوقات مکانی که مورد اصابت قرار میگیرد یکی از ارگان های حیاتی شما نیست. بدوید. ترجیحا به صورت زیک زاگ!!!
همیشه از آسانسور به جای پله استفاده نمایید. راه پله ها مکانهایی ترسناک برای تنها بودن هستند